Algemene voorwaarden Hondentraining

Lees de algemene voorwaarden goed door voor u zich inschrijft voor een hondentraining bij Leren kan anders

 

 • Schrijft u zich in voor een cursus verplicht u dat tot betalen van het cursusgeld.

 • U ontvangt een tikkie voor de betaling van het cursusgeld deze dient binnen zeven dagen te worden voldaan, en in elk geval voor de start van de eerste les.

 • Lessen kunnen niet worden ingehaald en cursusgeld kan niet worden gerestitueerd. Mocht u door omstandigheden veel lessen moeten missen, dan zal Leren kan anders samen met u een geschikte oplossing vinden.

 • Uw hond dient ingeënt te zijn en de entingen dienen tijdig te zijn herhaald, een bewijs van een geldige titerbepaling is ook goed.

 • Uw hond draagt een niet slippende halsband of borsttuig met daaraan een normale lijn.

 • Alle correctiematerialen zoals zijn bij Leren kan anders verboden.

 • U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uzelf en uw hond.

 • U houdt uw hond op het terrein aangelijnd, tenzij u door de instructeurs expliciet toestemming heeft gekregen om uw hond los te laten.

 • Kinderen dienen op de hondenschool onder begeleiding te zijn van een volwassene.

 • Het uitvoeren van oefeningen door kinderen gaat in overleg met de instructeur.

 • Ontlasting van uw hond dient u zelf op te ruimen. Neem daarvoor poepzakjes mee.

 • U zorgt dat u WA verzekerd (waarbij uw hond in is opgenomen) bent voor deelname aan de cursussen.

 • Deelname aan de cursussen is voor uw eigen risico. Leren kan anders en/of de instructeur is in geen enkel geval aansprakelijk voor geleden schade, diefstal, ongevallen, verlies, etc. Ook is Leren kan anders en/of de instructeur niet aansprakelijk voor ongevallen met uw hond of met honden onderling.

 • Bij het niet navolgen van de algemene voorwaarden zal u toegang tot de lessen ontzegd worden, zonder restitutie van lesgeld.

 

Toestemming

Tijdens de training kan beeldmateriaal gemaakt worden van u en uw hond dat gebruikt wordt ter promotie, instructie of scholingsdoeleinden t.b.v. Leren kan anders

Aanvulling algemene voorwaarden online puppycursus

 • U ontvangt na inschrijving de stappenplannen per mail.

 • Via de fb groep kunt u de instructiefilmpjes bekijken. 

 • Stappenplannen, filmpjes en andere materiaal dat u ontvangt ten behoeven van de online puppycursus zijn strikt voor persoonlijk gebruik en mogen niet zonder toestemming van Leren kan anders gekopieerd, of op welke manier dan ook op een andere manier gedeeld of verspreid worden.

 • U dient zelf een lidmaatschapsverzoek bij de besloten facebook-groep, waarna u levenslang lid mag blijven en gebruik kunt maken van de informatie die hier gedeeld wordt.

 •  zijn strikt voor persoonlijk gebruik en mogen niet zonder toestemming van Leren kan anders gedeeld, gekopieerd of op welke manier dan ook verspreid worden.

 • Trainingsfilmpjes kunt u insturen via de fb-groep of in overleg via de mail nienke@lerenkananders.nl. Binnen uiterlijk 2 dagen ontvangt u hier feedback en tip op. Dit geldt voor een periode van 10 weken van uw inschrijving.

 • De filmpjes die u deelt worden, uiteraard vertrouwelijk behandeld en niet zonder uw toestemming gedeeld.

Gedragstherapie, diensten en advies

Nienke Roelofs zal in alle redelijkheid haar uiterste best doen om het gewenste resultaat van de behandeling te bereiken. Daarnaast zal zij een inschatting geven over de mogelijkheid tot verandering van het gedrag van de hond. Nienke Roelofs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de cliënt gewenste resultaat. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

 

Deelname aan training en/ of gedragstherapeutische behandelingen van Leren kan anders gebeurt op eigen risico. De cliënt is te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn of haar hond(en).

Wanneer je verhindert bent voor een afspraak, dien je dit uiterlijk 24 uur van te voren te melden.  De afsprak kan dan één keer verzet worden. Bij het niet of niet tijdig, afmelden van een afspraak, wordt het volledige consult in rekening gebracht.

Je dient W.A, verzekert te zijn, waarbij ook de hond is opgenomen. (Controleer dit na bij je verzekeringsmaatschappij).

Nienke Roelofs is ten alle tijde gevrijwaard van ongeval of schade aan derden, toegebracht door cursisten  of hun hond.

Algemene voorwaarden therapiehond begeleiding

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Leren kan anders verder te noemen als LKA.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.

Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woord.

Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

Cliënt: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden waarvoor hij niet zelf de opdrachtgever is.

Partijen: Opdrachtgever, cliënt  en opdrachtnemer gezamenlijk.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door opdrachtnemer in het kader van zijn beroep diensten worden aangeboden of geleverd. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en LKA zijn overeengekomen.

Uitvoering van de overeenkomst:

Iedere overeenkomst leidt voor LKA tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij LKA gehouden is zijn inspanningsverplichting na te komen naar de normen van zorgvuldigheid en vakmanschap.

 

Artikel 3: Geheimhouding

LKA heeft geheimhoudingsplicht en houdt zich aan de  regels die de wet hiervoor beschrijft.

Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen opdrachtnemer en cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand,  enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 

 

Artikel 4: Honorarium en kosten

Het honorarium van LKA bestaat uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de LKA gewerkte tijdseenheid.

 

Artikel 5: Betaling

Betaling dient te geschieden*1 binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door LKA aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde ook.

Ad. 1     In geval van gedragstherapie dient de factuur  voldaan te zijn voordat de vragenlijst en filmpjes verstuurd zijn en de gedragstherapeut van LKA aan de opdracht begint. Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim zijn aan LKA over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 6: Incassokosten

Bij niet het niet voldoen van de facturen binnen 7 dagen, zullen er geen nieuwe sessies plaatsvinden eer aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien LKA invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op tenminste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

LKA is tegenover opdrachtgever en/of cliënt slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijk van LKA beperkt zijn tot het honorarium van de opdracht. LKA is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en bedrijfsstagnatie. Bij aanschaf van een eigen therapiehond dient opdrachtgever een ziektekosten verzekering voor de hond af te sluiten, indien de hond intern is, is LKA niet aansprakelijk voor enige kosten ontstaan door ziekte van de hond mits ontstaan door duidelijke nalatigheid van LKA.                                                                                                                                                                             

 

Artikel 8: Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met LKA wordt aan LKA toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal LKA uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten.

 

Artikel 9: Annuleringsvoorwaarden

Annulering door opdrachtgever van trainingen, coaching, begeleiding of workshop dient  telefonisch of schriftelijk (per email) te geschieden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient opdrachtgever bij annulering door LKA van trainingen , coaching, begeleiding of workshop en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij annulering door opdrachtgever of cliënt van begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, en tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten verschuldigd. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van LKA.

 

Artikel 10: Beëindiging van de Overeenkomst

LKA is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een per e-mail, schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

© 2019 by Leren kan anders.  

KVK-nr. 60902043  

 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon