Skip to main content

Algemene voorwaarden Leren kan anders Training en coaching. Hondenschool. Kynologisch gedragstherapie.

Artikel 1: toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Leren kan anders Training en coaching, Hondenschool. Kynologisch gedragstherapie, gevestigd aan de Marsmangaarde 140 7414 XG te Deventer, met het KvK-nummer: 60902043, hierna te noemen “de gebruiker”. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de cliënt”.

1.2 Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Het door de cliënt zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepassing van de overige bepalingen onverlet.

1.4 De cliënt met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen de cliënt en gebruiker.

 

Artikel 2: overeenkomst

2.1 De gebruiker biedt diensten aan op het gebied van hondentraining, hondengedragstherapie en (overig) advies en cursussen. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Kennelijke vergissingen in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten, etc. ontheffen de gebruiker van haar (leverings-) verplichtingen, zonder dat de cliënt alsdan rechten kan laten doen gelden op eventuele schadevergoeding.

2.2 De overeenkomst en aanvullingen/wijzigingen daar op, komt tot stand nadat de gebruiker en de cliënt (mondeling of schriftelijk) een afspraak maken tot het vaststellen van een eerste diagnose en/of één of meerdere vervolgafspraken en is bindend.

2.3 Op basis van de tussen de gebruiker en de cliënt gesloten overeenkomst, verbindt de gebruiker zich tot het aanbieden van haar diensten tegen een overeengekomen vergoeding.

2.4 De cliënt heeft een wettelijk herroepingsrecht van veertien dagen. Het herroepingsrecht van de cliënt vervalt indien de cliënt de dienst van de gebruiker binnen de herroepingsperiode afneemt en verklaart afstand te doen van zijn herroepingsrecht.

 

Artikel 3: uitvoering van de overeenkomst

3.1 Voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst, is de cliënt gehouden de vragenlijst (volledig) in te vullen en deze, uiterlijk twee dagen voor het eerste consult aan de gebruiker te verstrekken. Indien de cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet tijdig aan de gebruiker verstrekt, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De uit de vertraging voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cliënt.

3.2 De gebruiker zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. De gebruiker beschikt bij de uitvoering van de overeenkomst over de daarvoor vereiste deskundigheid en kennis. De overeenkomst kwalificeert als een inspanningsverbintenis.

3.3 De gebruiker zal de opdracht persoonlijk uitvoeren, met dien verstande dat indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, de gebruiker het recht heeft bepaalde werkzaamheden onder haar verantwoordelijkheid door een derde te laten uitvoeren.

3.4 De cliënt dient voor de uitvoering van de overeenkomst de door de gebruiker gegeven aanwijzingen en/of instructies op te volgen en uit te voeren. Om de veiligheid te kunnen garanderen is de cliënt gehouden om na een daartoe strekkend verzoek van de gebruiker veiligheidsmiddelen en/of hulpmiddelen te gebruiken bij de uitvoering van de overeenkomst.

3.5 De cliënt garandeert dat het dier waarvoor de overeenkomst wordt aangegaan vrij is (gevaccineerd of via titerbepaling) van – besmettelijke – ziektes. Indien het dier recent in contact is geweest met een ander ziek dier, informeert de cliënt de gebruiker voorafgaand aan de geplande afspraak. De gebruiker beoordeelt vervolgens of de afspraak kan doorgaan.

3.6 Indien de gebruiker een reeds geplande afspraak met een beroep op overmacht moet afzeggen, stelt zij de cliënt daar tijdig van op de hoogte. De cliënt kan geen rechten ontlenen aan het niet of niet tijdig ontvangen van een bericht van annulering.

 

Artikel 4: duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst

4.1 De duur van de overeenkomst bestaat uit een eerste diagnose en één of meer van te voren bepaalde vervolgafspraken. De overeenkomst eindigt van rechtswege nadat de vooraf bepaalde afspraken hebben plaatsgevonden. In de overeenkomst overeengekomen termijnen zijn nimmer fatale termijnen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de cliënt de gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen.

4.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de duur van de overeenkomst wordt verlengd, worden deze aanvullingen en/of wijzigingen schriftelijk vastgelegd.

4.3 De gebruiker kan de overeenkomst direct beëindigen in het geval van:

 1. een vertrouwensbreuk tussen de gebruiker en cliënt;
 2. een onbehandelbaar dier die door een specialist gezien moet worden;
 3. ernstige tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen;
 4. faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke

Personen (WSNP) van de cliënt.

Indien de overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd, zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de uitgevoerde werkzaamheden bij de cliënt in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5: vergoedingen

5.1 Voor de diensten die de gebruiker op grond van de overeenkomst uitvoert, is de cliënt een vergoeding verschuldigd welke in de overeenkomst is gespecificeerd.

5.2 Alle overeengekomen prijzen zijn, behoudens wanneer zulks expliciet anders is vermeld, inclusief btw.

5.3 Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij op de factuur een andere betalingstermijn is overeengekomen.

5.4 Betaling in termijnen is alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring van de gebruiker.

5.5 Afspraken dienen uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de afspraak schriftelijk geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdig annuleren van de afspraak, brengt de gebruiker 50% van de vergoeding voor de betreffende afspraak in rekening.

5.6 Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 3 bedoelde termijn niet volledig betaald is, zal in het geval de cliënt een natuurlijke persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, of in het geval de wederpartij een rechtspersoon is de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn. In het geval de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de wettelijke rente verschuldigd.

5.7 Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 3 bedoelde termijn niet volledig betaald is, dan is de gebruiker gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, nadat zij de cliënt op de te late betaling heeft gewezen en nadat een termijn van 14 dagen aan de wederpartij is gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

5.8 Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

5.9 Indien de cliënt niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot verrichten van de overeenkomst, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijk vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

5.10 Door de cliënt gedane betalingen strekken ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 6: aansprakelijkheid

6.1 Deelname van de cliënt aan trainingen, cursussen en/of (gedragstherapeutische) behandelingen van de gebruiker geschiedt op eigen risico.

6.2 De gebruiker verricht haar taak op een wijze als van haar mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:

 1. schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld/nalatigheid en/of opzet is te wijten;
 2. het uitblijven van het gewenste resultaat;
 3. ziektes en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek;

6.3 De cliënt is als bezitter van het dier te allen tijde (wettelijk) aansprakelijk voor door het dier veroorzaakte schade.

6.4 De cliënt is als bezitter van het dier verplicht een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (APV) afgesloten te hebben.

 

Artikel 7: geheimhouding

7.1 De gebruiker beschouwt alle aan haar verstrekte informatie als vertrouwelijk. De gebruiker handelt bij de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de (wettelijke) verplichtingen voortvloeiende uit de AVG, welke nader in de privacyverklaring uiteen zijn gezet.

7.2 De gebruiker zal in het kader van de overeenkomst gemaakte beeldmaterialen van  (gedragstherapeutische) behandelingen niet gebruiken voor andere doeleinden dan de trainingen en/of, zonder voorafgaande toestemming van de cliënt.

7.3 De cliënt geeft door akkoord te gaan met deze overeenkomst, toestemming om gemaakt beeldmateriaal tijdens cursussen en workshops te gebruiken voor trainingen, lesmateriaal en promotionele doeleinden.

 

Artikel 8: intellectueel eigendom

8.1 Alle bestaande intellectuele eigendomsrechten en alle intellectuele eigendomsrechten die gedurende de uitvoering van de overeenkomst ontstaan, behoren aan de gebruiker toe. Alle door de gebruiker verstrekte stukken, zoals vragenlijsten, beeldopnames, rapporten, adviezen, methoden, stappenplannen, verslagen en richtlijnen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt inzake de diensten van de gebruiker en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

 

Artikel 9: klachtenregeling

9.1 Indien de cliënt niet tevreden is over de door de gebruiker geleverde diensten, kan de cliënt een klacht indienen bij de gebruiker. De gebruiker zal samen met de cliënt proberen het probleem op te lossen.

 

Artikel 10: Slotbepalingen

10.1 Op de tussen de gebruiker en de cliënt gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

10.2 Eventuele geschillen zullen worden berecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. Voor zover de cliënt een natuurlijke persoon niet handelend in bedrijf of beroep betreft, is eveneens bevoegd de absoluut en relatief bevoegde rechter zoals dit uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering volgt.

10.3 De gebruiker behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen voor zover redelijkerwijs van de cliënt kan worden gevergd dat zij met de wijzigingen akkoord gaat, rekening houdende met de belangen van de gebruiker.

 

 

Versie 1 Mei 2023

Reiskosten worden als volt berekend

  • Kilometervergoeding:  € 0,39 per kilometer.
  • Reistijd: tot 30 minuten enkele reis gratis, daarna 45 euro per uur.
  • Parkeerkosten.